เพชรนทีส. and ศิริภิรมย์ว. (2018) “สภาพการบริหารกิจการนักเรียนของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย STATE OF STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF ISLAMIC COLLEGE OF THAILAND”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 804-819. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161418 (Accessed: 27September2020).