ศรีเทพว. and วิเศษศิริป. (2018) “ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลขยายโอกาส: กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา The Problems, Obstacles and Problem-solving Guidelines for community participative administration in Education of Trang Expanding Opportunity Municipal Schools: A case study of Hoiyod Municipal School”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 820-834. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161422 (Accessed: 27September2020).