พิทยะภัทร์ร. and สุเมตติกุลป. (2018) “การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร A Study of Teacher Management of Tutoring Schools in Bangkok”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 847-861. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161430 (Accessed: 27September2020).