นามสนิทอ. and จิตระดับส. (2018) “การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา A CONTENT ANALYSIS OF DEMOCRACY IN SOCIAL STUDIES, REIGION AND CULTURE IN ELEMENTARY LEVEL”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 917-928. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161672 (Accessed: 27September2020).