ผลพลก. and ชูประวัติเ. (2019) “สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดกระซ้าขาวตามมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน”, An Online Journal of Education, 14(2), p. OJED1402029 (10 pages). Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/186185 (Accessed: 1April2020).