ทีเจริญ ช. and ชูประวัติ เ. (2019) “สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8”, An Online Journal of Education, 14(2), p. OJED1402050 (12 pages). Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/193488 (Accessed: 2 February 2023).