ป้อมประสิทธิ์ว., ชลาภิรมย์บ. and ติงศภัทิย์ส. (2019) “ผลการใช้กิจกรรมพลศึกษาตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น”, An Online Journal of Education, 14(2), p. OJED1402052 (11 pages). Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/195587 (Accessed: 12July2020).