เชิดชูศิลป์อ. and บางชวดด. (2019) “แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap battle”, An Online Journal of Education, 14(2), p. OJED1402002 (15 pages). Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/205285 (Accessed: 2April2020).