จิตวิลัยจ. and รัตนอุบลอ. (2019) “ผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน”, An Online Journal of Education, 14(2), p. OJED1402023 (12 pages). Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/221363 (Accessed: 12July2020).