เจริญผลจ. and คล้ายสังข์จ. (2017) “การพัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ์ ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนแบบรอบรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการกำกับตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE VIDEO STREAMING SYSTEM BASED ON GAMIFICATION C”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 47 - 64. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84192 (Accessed: 24September2020).