ทองสะอาดน. and สุชีวะศ. (2017) “การพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใช้แนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทางสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น A DEVELOPMENT OF CHEMICAL LABORATORY SKILLS ASSESSMENT PROCESS USING GUIDE-INQUIRY APPROACH FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 80 - 92. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84452 (Accessed: 24September2020).