ญาณะคำศ. and อัครพุทธพงศ์ป. (1) “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบาย ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร A STUDY ON THE STATE AND PROBLEMS OF SCHOOL CURRICULUM ADMINISTRATION PURSUANT TO. ”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 117 - 128. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84472 (Accessed: 24September2020).