มุตะพัฒน์อ. and ศิริภิรมย์ว. (2017) “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF PRIVATE SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 146 - 162. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84624 (Accessed: 24September2020).