ทองส. and วิเศษศิริป. (2017) “การศึกษากรอบแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา กรุงพนมเปญ ในประเทศกัมพูชา THE STUDY OF CONCEPTUAL FRAMEWORK OF LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS UNDER THE JURISDICTION. ”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 180 - 196. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84633 (Accessed: 24September2020).