ไกรดิษฐ์พ. and วิเศษศิริป. (2017) “กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ทำให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด: โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี THE ADMINISTRATIVE PROCESS FOR BREAKTHROUGH IMPROVEMENT SCHOOLS : SCHOOLS. ”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 211 - 226. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84690 (Accessed: 24September2020).