ประสิทธิ์พรพงศ์ช. and อุสาโหช. (2017) “การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION IN VEERASILP SCHOOL KANCHANABURI PROVINCE”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 227 - 242. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84709 (Accessed: 24September2020).