มุมทองว. and ไตรวิจิตรคุณด. (2017) “การศึกษาระดับความรักชาติของนักเรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ A STUDY OF STUDENTS’ PATRIOTISM AND STATE OF INSTRUCTION IN HISTORY SUBJECT”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 280 - 296. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84717 (Accessed: 24September2020).