ชุมพงศ์ช. and แกมเกตุว. (2017) “การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี AN ANALYSIS OF A CAUSE AND EFFECT MODEL OF UNDERGRADUATE STUDENT-ADVISOR INTERACTION”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 297 - 312. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84723 (Accessed: 20February2020).