แทนกองน. and สุดรุ่งจ. (2017) “การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของกระบวนการนิเทศการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม A STUDY OF THE STATE AND PROBLEMS OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION PROCESS OPERATION OF ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 329 - 339. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84737 (Accessed: 24September2020).