ฉายาบรรณ์ว. and หลาวทองณ. (2017) “อิทธิพลของรูปแบบข้อสอบที่มีต่อความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ตามแนวทางพิซ่า: การประยุกต์ใช้การตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดด้วยเทคนิคซีทีซียูและเทคนิคซีทีซีเอ็ม EFFECTS OF ITEM FORMATS ON CONSTRUCT VALIDITY OF PISA-LIKED. ”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 356 - 373. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84745 (Accessed: 24September2020).