สุนทราวรรณธ. and สุเมตติกุลป. (2017) “การศึกษาการติดตามผลการอบรมหลักสูตร พี่สอนน้องเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการวิชาชีพบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A FOLLOW-UP STUDY OF A MENTORING COURSE ON THE PROFESSIONAL LEARNING NETWORK OF PROFESSIONALS OPERATING LINE AT. ”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 389 - 401. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84756 (Accessed: 24September2020).