หมุนรอดส. and สุดรุ่งจ. (2017) “การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี A STUDY OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION NEEDS OF TEACHERS TEACHING STEM IN THE PROJECT OF KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. ”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 93 - 105. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84942 (Accessed: 24September2020).