จิตสกูลส. and บุญญานันต์โ. (2017) “แนวทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง GUIDELINES FOR COMPUTER GRAPHIC INSTRUCTION MANAGEMENT TO DEVELOP SELF-DIRECTED LEARNING IN ART EDUCATION BY USING FLIPPED. ”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 432 - 449. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/90051 (Accessed: 24September2020).