[1]
ตาปราบภ. and คล้ายมงคลย., “การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระพีชคณิตของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา A STUDY OF CONDITION OF ALGEBRA INSTRUCTION OF ELEMENTARY MATH TEACHERS”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 501-516, Dec. 2018.