[1]
รอดสถิตย์ส. and ปทุมเจริญวัฒนาว., “ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน FACTORS PROMOTING LIFELONG LEARNING IN URBAN COMMUNITIES USING THE COLLABORATION AMONG FAMILIES TEMPLES AND SCHOOLS”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 542-555, Dec. 2018.