[1]
เสนีวงศ์ ณ อยุธยาผ. and วิเศษศิริป., “แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและชายขอบ Guidelines for school management to create the global citizenship of school under the secondary education service area in urban and border”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 667-678, Dec. 2018.