[1]
เกตุเอี่ยมศ. and กุโลภาสธ., “การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา PROFESIONAL PRACTICUM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF THE HIGHER EDUCATION INSTISUTIONS BASED ON THE PROFESSIONAL STANDARDS OF THE TEACHERS’ COUNCIL OF THAILAND”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 679-696, Dec. 2018.