[1]
ศิริโชติณ. and ตังธนกานนท์ก., “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมินตนเองและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ พัฒนาการทักษะปฏิบัติการทดลองของนักเรียน THE INTERACTION BETWEEN SELF ASSESSMENT METHODS AND SCIENCE ABILITY ON EXPERIMENTAL SKILL DEVELOPMENT OF STUDENTS”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 712-728, Dec. 2018.