[1]
พิทยะภัทร์ร. and สุเมตติกุลป., “การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร A Study of Teacher Management of Tutoring Schools in Bangkok”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 847-861, Dec. 2018.