[1]
ผลพลก. and ชูประวัติเ., “สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดกระซ้าขาวตามมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน”, OJED, vol. 14, no. 2, p. OJED1402029 (10 pages), Dec. 2019.