[1]
ทีเจริญ ช. and ชูประวัติ เ., “สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8”, OJED, vol. 14, no. 2, p. OJED1402050 (12 pages), Dec. 2019.