[1]
ป้อมประสิทธิ์ว., ชลาภิรมย์บ., and ติงศภัทิย์ส., “ผลการใช้กิจกรรมพลศึกษาตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น”, OJED, vol. 14, no. 2, p. OJED1402052 (11 pages), Dec. 2019.