[1]
เชิดชูศิลป์อ. and บางชวดด., “แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap battle”, OJED, vol. 14, no. 2, p. OJED1402002 (15 pages), Jul. 2019.