[1]
จิตวิลัยจ. and รัตนอุบลอ., “ผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน”, OJED, vol. 14, no. 2, p. OJED1402023 (12 pages), Aug. 2019.