[1]
ญาณะคำศ. and อัครพุทธพงศ์ป., “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบาย ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร A STUDY ON THE STATE AND PROBLEMS OF SCHOOL CURRICULUM ADMINISTRATION PURSUANT TO....”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 117 - 128, 1.