[1]
มุตะพัฒน์อ. and ศิริภิรมย์ว., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF PRIVATE SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 146 - 162, Apr. 2017.