[1]
ไกรดิษฐ์พ. and วิเศษศิริป., “กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ทำให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด: โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี THE ADMINISTRATIVE PROCESS FOR BREAKTHROUGH IMPROVEMENT SCHOOLS : SCHOOLS...”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 211 - 226, Apr. 2017.