[1]
ประสิทธิ์พรพงศ์ช. and อุสาโหช., “การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION IN VEERASILP SCHOOL KANCHANABURI PROVINCE”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 227 - 242, Apr. 2017.