[1]
มุมทองว. and ไตรวิจิตรคุณด., “การศึกษาระดับความรักชาติของนักเรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ A STUDY OF STUDENTS’ PATRIOTISM AND STATE OF INSTRUCTION IN HISTORY SUBJECT”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 280 - 296, Apr. 2017.