[1]
สุนทราวรรณธ. and สุเมตติกุลป., “การศึกษาการติดตามผลการอบรมหลักสูตร พี่สอนน้องเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการวิชาชีพบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A FOLLOW-UP STUDY OF A MENTORING COURSE ON THE PROFESSIONAL LEARNING NETWORK OF PROFESSIONALS OPERATING LINE AT...”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 389 - 401, Apr. 2017.