[1]
หมุนรอดส. and สุดรุ่งจ., “การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี A STUDY OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION NEEDS OF TEACHERS TEACHING STEM IN THE PROJECT OF KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY...”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 93 - 105, Apr. 2017.