ถิรมงคลจิตศ., and ลัญฉวรรธนะกรฉ. “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 EFFECTS OF ORGANIZING LEARNING ACTIVITIES IN SCIENCE BASED ON GAMIFICATION CONCEPT TO ENHANCE LEARNING MOTIVATION OF GRADE 2 STUDENTS”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 450-64, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161190.