เพ็งไซว., and อันทิวโรทัยพ. “กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนผานม เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS FOR CULTURAL TOURISM SITE DEVELOPMENT OF PHANOM COMMUNITY IN LUANG PRABANG DISTRICT, LAO PEOPLE’S DEMORATIC REPUBLIC”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 465-83, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161196.