ตาปราบภ., and คล้ายมงคลย. “การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระพีชคณิตของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา A STUDY OF CONDITION OF ALGEBRA INSTRUCTION OF ELEMENTARY MATH TEACHERS”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 501-16, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161208.