ทัพมาลีพ., and มาดิลกโกวิทจ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF LEISURE TIME USE AMONG LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO DEVELOP LIFE SKILLS”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 531-4, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161228.