รอดสถิตย์ส., and ปทุมเจริญวัฒนาว. “ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน FACTORS PROMOTING LIFELONG LEARNING IN URBAN COMMUNITIES USING THE COLLABORATION AMONG FAMILIES TEMPLES AND SCHOOLS”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 542-55, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161232.