ตั้งพินิจการเ., and โหมดหิรัญป. “ผลของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วรรณกรรม ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย EFFECTS OF CRITICAL READING INSTRUCTION USING LITERATURE ON CRITICAL READING ABILITY OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 610-23, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161298.