อิทธิพงศ์จ., and อุสาโหช. “แนวทางการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษาในกรุงเทพมหานคร Guidelines for Management of the English Program in Private Kindergartens, Bangkok Metropolis”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 637-52, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161319.