เสนีวงศ์ ณ อยุธยาผ., and วิเศษศิริป. “แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและชายขอบ Guidelines for School Management to Create the Global Citizenship of School under the Secondary Education Service Area in Urban and Border”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 667-78, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161338.