เกตุเอี่ยมศ., and กุโลภาสธ. “การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา PROFESIONAL PRACTICUM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF THE HIGHER EDUCATION INSTISUTIONS BASED ON THE PROFESSIONAL STANDARDS OF THE TEACHERS’ COUNCIL OF THAILAND”. An Online Journal of Education, Vol. 11, no. 4, Dec. 2018, pp. 679-96, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161355.